ScrollToTop
 • Zmiany
  podatkowe
  2016

 • Zmiany
  w prawie pracy 2016

Szkolenia księgowe / kadrowe

Cel szkolenia:

Zapoznanie Menedżerów, przedstawicieli działów HR z istotnymi zmianami w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2015 oraz 2016 roku, usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

Program szkolenia:

 1. I. Zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny,
  • Ograniczenia czasowe i ilościowe zawieranych umów z pracownikiem na czas określony,
  • Ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy, a limit umów na czas określony,
  • Skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony, do jakiego rodzaju umów o pracę nie stosuje się ograniczeń,
  • Nowa treść umów o pracę,
  • Skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące,
  • Skutki zawarcia 4 umowy na czas określony,
  • Obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż określony w Kodeksie pracy,
  • Sankcje za niepowiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy,
  • Zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony,
  • Możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
  • Omówienie na przykładach przepisów przejściowych przewidzianych w ustawie zmieniającej Kodeks pracy w zakresie terminowego zatrudniania pracowników,
 2. Charakterystyka form nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  • Zawarcie umowy o pracę i jej istotne elementy. Treść indywidualnej informacji o prawach i obowiązkach Pracodawcy. Ustawowe umocowanie prawa pracodawcy do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie – ujawnienia danych osobowych wymaganych w związku z zatrudnieniem.
  • Uprawnienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
  • Obowiązki Pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę. ( Analiza wybranych przypadków w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Praktyczne wskazówki ).
   • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
   • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
   • rozwiązanie umowy w trybie porozumienia stron,
   • wygaśnięcie stosunku pracy
  • Treść i tryb wydawania świadectwa pracy (w tym z uwzględnieniem obowiązku wydawania świadectw pracy z upływem 24 miesięcy terminowego zatrudnienia)
 3. Nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem
  • Zmiany wchodzące w życie w 2015 r. np.:
   • prawo do urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka w razie zgonu lub porzucenia przez pracownicę dziecka
   • rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po 8 tygodniach ze względu na stan zdrowia pracownicy
  • Zmiany wchodzące w życie w 2016 r. np.
   • możliwość rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownicy przebywającej w szpitalu
   • wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy
   • zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części
   • zmiany dotyczące terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego
   • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
   • minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego
   • zmiany w terminach na złożenie wniosku
   • możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy
   • możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
   • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z emeryturami i rentami. Szkolenie porusza również kwestie związane z obowiązkami pracodawcy związane z ubieganiem się o emeryturę, oraz związane z zatrudnianiem emerytów i rencistów.

Zagadnienia:

 1. Zmiany w przepisach emerytalnych od maja 2015
  • przeliczenie kapitału początkowego z uwzględnieniem okresów urlopów wychowawczych,
  • zaliczanie okresów studiów przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego,
  • średnie dalsze trwanie życia przy ustalaniu wysokości emerytur według zasad zreformowanych,
  • możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury od nowej kwoty bazowej.
 2. Prawo do emerytury dla osób urodzonych po dniu 31.12.1948 r
  • emerytury wcześniejsze,
  • emerytury w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
 3. Prawo do emerytury wyliczonej według zasad zreformowanych dla osób urodzonych przed dniem 01.01.1949 r.
 4. Prawo do emerytury dla członków OFE.
 5. Wypłata gwarantowana przysługująca osobom uposażonym po śmierci emeryta.
 6. Dla kogo emerytura z rekompensatą.
 7. Możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury lub renty:
  • przeliczenie podstawy wymiaru,
  • doliczenie stażu pracy,
  • doliczenie składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego po dniu przyznania prawa do emerytury,
  • dodatki do emerytur i rent
 8. Prawo do świadczeń przedemerytalnych.
 9. Pytania i dyskusja.

Cel szkolenia:

Zapoznanie się ze zmianami w podatkach VAT i CIT oraz ich interpretacją.

Zagadnienia:

 1. Podatek od towarów i usług VAT
  • Rozpoznanie obowiązku podatkowego w transakcjach dokonywanych na przełomie roku – dokonanie dostawy, wykonanie usługi, najem i inne świadczenia okresowe, refakturowanie.
  • Dostawy nieodpłatne.
  • Prawidłowe dokumentowanie transakcji dla potrzeb podatku VAT.
  • Odliczanie podatku naliczonego – zasady, terminy, dobra wiara.
  • Proporcja – korekta, prewspółczynnik.
  • Problemy praktyczne związane z pojazdami samochodowymi.
  • Odwrotne obciążenie z uwzględnieniem zmian obowiązujących od lipca 2015.
  • Rozszerzenie katalogu towarów wrażliwych.
  • Rozszerzenie katalogu towarów wrażliwych.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Zagadnienia ogólne – rok podatkowy, ostateczne rozliczenie zaliczek, obowiązki informacyjne.
  • Memoriałowe i kasowe zasady identyfikowania przychodów, świadczenia nieodpłatne.
  • Koszty uzyskania przychodów – pośrednie i bezpośrednie związanie z przychodami, rozliczanie w czasie, dokumentowanie.
  • Wierzytelności jako koszty – nieściągalne, umorzone, przedawnione, zbyte.
  • Świadczenia na rzecz pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8.07.2014.
  • Wybrane zagadnienia związane z kosztami – samochód, reprezentacja i reklama, amortyzacja, świadczenia w naturze.
  • Zryczałtowany podatek dochodowy – dywidendy, licencje itp.
  • Zmiany związane z korektą kosztów od nieuregulowanych zobowiązań.
  • Zmiany 2016.
 3. Zmiany 2016
 4. Zagadnienia zgłoszone przez Uczestników