ScrollToTop
 • REACH i CLP
  w najnowszych przepisach

 • Sevso III

Szkolenia ochrona środowiska

Cel szkolenia:

Pogłębienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, ich weryfikacji i aktualizacji, a także w zakresie praktycznego zastosowania zaleceń, określonych w poszczególnych sekcjach kart lub w załącznikach do kart stanowiących scenariusze narażenia.

Zagadnienia:

Moduł I - Rozporządzenie REACH

 • Podstawy prawne Rozporządzenia REACH
 • Zakres REACH
 • Obowiązujące terminy
 • Obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników, dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych
 • Udzielanie zezwoleń i ograniczenia w stosowaniu substancji
 • Obecność substancji SVHC w wyrobie – wymagane działania informacyjne i formalne
 • Karty charakterystyki i informacje w łańcuchu dostaw

Moduł II - Klasyfikacja i oznakowanie mieszanin wg rozporządzenia CLP

 • Klasyfikacja i oznakowanie – ogólne informacje oraz przepisy (CLP)
 • podstawa prawna, zakres
 • obowiązujące terminy
 • obowiązki związane z rozporządzeniem CLP

Moduł III - Warsztaty dotyczące mieszanin i sporządzania kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem CLP

 • zwroty H i zwroty P
 • zasady przeklasyfikowania mieszanin,
 • zasady oznakowania mieszanin,

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami. Weryfikacja aktualnie realizowanych obowiązków - ich korekta lub udoskonalenie. Omówienie najczęściej występujących problemów w przedsiębiorstwie związanych z gospodarką odpadami.

Zagadnienia:

 1. Zasady kwalifikowania odpadów – w tym przykłady uczestników
 2. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji
 3. Wypełnianie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
 4. Zasady sprawdzania podmiotu odbierającego odpady – przykłady
  • komu możemy przekazać odpady
  • skutki oddania odpadów nieuprawnionemu posiadaczowi
  • uzyskiwanie zezwolenia przez transportujących odpady
  • przetwarzanie odpadów w wyrobiskach - skutki braku kontroli przyjmowanych odpadów
  • Wymagania przy transporcie odpadów, w tym ewidencja odpadów
 5. Zasady wnioskowania o wystawienie dokumentów potwierdzających odzysk lub recykling - najczęściej występujące błędy.
 6. Przeprowadzanie kontroli u prowadzących odzysk w tym recykling odpadów - skutki finansowe stwierdzonych uchybień
 7. Jakie metody przetwarzania można uznać z odzysk, a jakie za recykling
 8. Kto ponosi sankcje z tytułu nie przekazania lub nieterminowego przekazania sprawozdań w gospodarce odpadami
 9. Nowe sankcje za 2015r. z tytułu nieprzesłania lub nieterminowego przesłania sprawozdań
 10. Zasady gospodarowania odpadami medycznymi - kto nie może odbierać tych odpadów
 11. Zagospodarowanie odpadów komunalnych w odniesieniu do aktów prawa miejscowego
 12. Obowiązki użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatycznych i pożarniczych
 13. Konsultacje

Zagadnienia:

 1. Regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym wynikające z przepisów prawnych,
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,
 3. Budowa i praktyczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
 4. Program zapobiegania awariom i raport o bezpieczeństwie w aspekcie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
 5. Analiza zmian w ZDR i ZZR w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym,
 6. Metody i zasady prowadzenia analizy ryzyka stanów awaryjnych,
 7. Nowe rodzaje substancji (mieszanin, przedmiotów) stanowiące podstawę klasyfikacji zakładów (ZDR i ZZR) min. odpady, aerozole – jak klasyfikować, jak sumować
 8. Źródła informacji o substancjach i wyjaśnieniach ze strony Komisji Europejskiej
 9. Konsultacje